Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Kok Infra BV handeld onder de naam Kok Infra gevestigd te De Goorn, hierna te noemen Kok, aangegaan.
1-2 Bijzondere van Kok zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden in daggeld-/regiewerk, dan wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk
2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Kok gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen
Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Kok of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kok binden de laatste niet, voorzover ze door Kok niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kok door zijn bevestiging.
5-2 Elke met Kok aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kok van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kok zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kok bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Kok niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
6-1 Kok aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kok onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Kok aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door Kok verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kok .
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Kok en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met de bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000,00 onverminderd het recht van Kok om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Kok
8-1 Kok is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8-2 Kok aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever
9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Kok tijdig kan beschikken;
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals eventuele vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Kok .
b. over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.

9-2 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer en niet tijdige uitvoering daarvan.
9-3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd daar factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kok voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten
In alle gevallen wordt door Kok onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Kok om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen
12-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht complete verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht complete verrekening te verlangen.

Artikel 13 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Kok aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Materialen
14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt, waarbij materialen die Kok tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

14-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een (op)levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de (op)levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kok doorgeleverde artikelen/materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht
15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangende wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kok ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen (op)levertijd door Kok buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Meer- en minderwerk
16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16-2 Door Kok te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren
17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kok reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Kok als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kok te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kok zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Kok schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen
18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Kok schriftelijk in gebreke te stellen.
18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kok geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
18-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekeningen risico ter zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering
19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kok dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
19-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Kok niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 20 Garantie
20-1 Kok garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften.
20-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 21 Reclame
21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kok terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
21-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Kok wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-3 Kok dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-4 Indien de reclame naar het oordeel van Kok c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Kok hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Kok is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 22 Aansprakelijkheid
22-1 Kok is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

22-2 Kok is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Kok of van hen die door Kok te werk zijn gesteld op de aan Kok opgedragen werk(en).
22-3 Kok zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

22-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks is onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Kok .

Artikel 23 Overmacht
23-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kok of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kok, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kok, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kok overmacht op, die Kok ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23-2 Kok is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud
24-1 Zolang Kok geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kok.
24-2 Kok heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding
25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kok ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter zijner keuze.
25-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Kok eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Kok op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 26 Betaling
26-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Kok de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-3 Kok is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26-4 Kok is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kok zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kok, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.